Athlete Profile

Natalya Cherniyenko

  • COUNTRY Ukraine Ukraine
  • DATE OF BIRTH 1 OCT 1965
  • COUNTRY Ukraine Ukraine
  • DATE OF BIRTH 1 OCT 1965